Community Members who have the badge in their wishlist // 2 users


סיכת סמל אגף קהילה ומשמר אזרחי (אק''מ)

Price: 10 - 15 $

סיכת סמל אגף קהילה ומשמר אזרחי, מהתקופה בה היה אגף עצמאי עד 2012. נענד ע"י מפעילי בסיסי / יחידות מתנדבים, מתנדבים, ושוטרי מש"ק. עם הכפפת השיטור הקהילתי והפעלת מתנדבים על אגף המבצעים, הוחלף בסמל אג"מ לכול אותם עלי תפקידים שהוזכרו.