סמל פורום מטכ"ל / סגל הפיקוד הבכיר - דגם ללא חורים

Price: 50 - 100 $

הסמל בגירסה ראשונה משנות ה 50, מורכב מ-2 חלקים בגוונים שונים - חרב כסופה, זר מוזהב ללא חור.

Guy Shapiro Added By

Found 1 Members with collections where you can find the Badge:

Found 0 Members who wish to trade this badge:

Found 5 Members who have the badge in their wishlist:

Seller List: