Пользователи, которые заинтересованы в обмене // 1 участ.


סמל תג , פאצ' "ISRAEL POLICE" תפור ע"ג חולצות נציגי ונספחי משטרת ישראל בחו"ל.

Цена: 15 - 18 $

סמל משטרת ישראל , דגל המשטרה
תג זיהוי התפור על מדי הנציגויות והנספחים בחו"ל על התג הכיתוב באנגלית "ISRAEL POLICE",

YEHUDA GABAY Добавил